Konzultace bezbariérovosti

Hlavním cílem středisek bezbariérovosti je zabránění vzniku nových architektonických bariér,postupné odstraňování stávajících stavebních bariér
a tím umožnění samostatného,bezpečného a důstojného užívání staveb všemi uživateli bez ohledu na zdravotní stav, věk a pohlaví.  

Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti

Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídilo Centrum Kosatec, z.s.  poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti. Hlavním cílem Centra Kosatec, z. s,  je zabránění vzniku nových architektonických bariér, postupné odstraňování stávajících stavebních bariér a tím umožnění svobodného pohybu všem skupinám obyvatelstva, se zaměřením na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pokud by nebylo bezbariérovosti, lidé s handicapem by se nemohli zapojovat do pracovního, kulturního, sportovního života společnosti, protože by jim to architektonické a stavební bariéry nedovolily vůbec nebo jen ve ztížené podobě. Jejich odstraňováním dochází k pozvolnému zapojení handicapovaných do běžného pracovního a společenského života a s tím souvisí i odstraňování bariér psychických.

Poradenská střediska se zabývají:

  • Poskytováním konzultací, poradenstvím a odborným posuzováním připřípravě, schvalování a realizaci staveb podléhajících projednání v územním a stavebním řízení z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a příslušných ČSN.
  • Účastí na kontrolních a závěrečných kontrolních prohlídek staveb.
  • Evidencí a připomínkováním stavebních bariér a snahou o jejich odstraňování.
  • Mapováním komerčních a veřejných objektů a spoluprací se správci a majiteli těchto budov a s příslušnými stavebními úřady  na odstranění překážek bránících bezbariérovému užívání.
  • Ukládáním na správu webové stránky CAA popisů bezbariérové přístupnosti staveb.
  • Poskytováním rad a informací také laickým zájemcům ze široké veřjnosti

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z rozpočtových prostředků Pk, z rozpočtu statutárního města Pardubice a dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vyjádření k projektům

Centrum Kosatec zřídil středisko zaměřené na evidenci architektonických bariér a zejména na jejich odstraňování. Poskytuje konzultace a vyjádření k projektové dokumentaci v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. a nově s vyhláškou 398/2009 Sb. Praktické zkušenosti umožňují posouzení projektové dokumentace, které zohledňuje požadavky na  bezbariérové prostředí, s ohledem na různé druhy zdravotního postižení a samozřejmě také na účel stavby. Naše asociace zmíněným počinem nahradila působení konzultanta Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v Pardubicích. Středisko začalo působit 6. října 2003 a snaží se zlepšit životní podmínky v pardubickém regionu nejen pro vozíčkáře a ostatní tělesně postižené lidi, ale i pro nevidomé či zrakově postižené lidi, matky s malými dětmi a s kočárky, obtížně se pohybující osoby a lidi pokročilého věku: jde vlastně o většinu populace. Vždyť stavební bariéry dosud zbytečně znepříjemňují život mnoha zdravotně postiženým lidem a navíc stárnutí a snížená schopnost pohybu jsou údělem nás všech. Naše střediska jsou v Pardubicích a Vysokém Mýtě. 

Kontakty

   Irena Čáslavková

   Vedoucí středisek bezbariérovosti – středisko Pardubice

   774 554 726

   irena.caslavkova@centrumkosatec.cz

   Romana Zamastilová

   Bezbariérovost – středisko Vysoké Mýto

  774 554 709

   romana.zamastilova@centrumkosatec.cz

   Pavlína Shánělová

   Bezbariérovost – středisko Vysoké Mýto

  774 554 721

   pavlina.shanelova@centrumkosatec.cz

Podpora služby

Na činnost středisek je poskytována finanční podpora z rozpočtových prostředků Pk, z rozpočtu statutárního města  Pardubice a dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR.