SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Centrum Kosatec, z. s. – Centrum Kosatec

Centrum Kosatec, z. s. byl založen v roce 1997 (tehdy až do roku 2023 pod názvem Česká abilympijská asociace, z. s.). Centrum je největším zaměstnavatelem lidí se zdravotním postižením v Pardubicích, přičemž celkový poměr zaměstnanců s hendikepem je více než 50%. Někteří zaměstnanci s hendikepem jsou zároveň členy spolku, jsou zapojeni do strategického plánování podniku a podílí se na vedení a koordinaci jednotlivých aktivit.

Česká abilympijská asociace vznikla v roce 1997 avšak v roce 2023 došlo ke změně názvu na Centrum Kosatec, z. s. Centrum Kosatec je největším zaměstnavatelem lidí se zdravotním postižením v Pardubicích. Zaměstnáváme lidi se zdravotním hendikepem více než z 50 %, někteří zaměstnanci s hendikepem jsou zároveň i členy spolku, jsou zapojeni do strategického plánování podniku a podílí se na vedení a koordinaci jednotlivých aktivit.

Kromě poskytování sociálních služeb se zabýváme sociálním podnikáním, všechny naše sociální firmy jsou součástí asociace Centrum Kosatec, z. s., statutárními zástupci jsou:

· předseda Jaromír Krpálek

· místopředsedkyně Mgr. Pavlína Potůčková

V současné době sociálně podnikáme v rámci těchto činností:

  • Provoz gastronomického oddělení (pekárna, výrobna svačinek, bufety na základních a středních školách, tréninková kuchyně, výdej a rozvoz obědů, catering)
  • Kavárna Kosatec a sál (provoz kavárny, pronájmy prostor kavárny a sálu v Kosatci se zajištěním kompletního cateringu)
  • Provoz dílen s odborným dohledem (dílny: šicí, keramická, tkalcovská a montážní, 3D tisk, včelaření)

Naše sociální podniky se aktivně hlásí k indikátorům sociálního podniku definovaných MPSV.

Konkrétně se jedná o tyto rozpoznávací znaky sociálního podniku:

1. Sociálně prospěšný cíl

Sociální podnik zaměstnává osoby se zdravotním postižením, tím přispívá k jejich integraci a sociálnímu začleňování. Tyto osoby pracují na pracovní smlouvu na zkrácené úvazky. Zaměstnané osoby se zdravotním postižením již nejsou v evidenci úřadu práce a většinou již nepobírají žádné dávky státní sociální podpory. Zaměstnáváním osob s hendikepem ve výše uvedeném sociálním podniku dojde k naplnění práv osob se ZP a společenských zájmů v ČR (ve smyslu dokumentů „Listiny základních lidských práv a svobod“, „Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením“, „Směrnice rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání“, „Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva OZP“, „Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na léta 2010-2020“ atd.)

2. Ekonomický prospěch

Minimálně 50 % případného zisku bylo v roce 2019 reinvestováno do rozvoje podniku, a to prostřednictvím nákupu některých výrobních zařízení nebo byly finance využity k přijetí nových zaměstnanců. Naší snahou je maximální finanční nezávislost na veřejných zdrojích.

3. Environmentální a místní prospěch

Zásady enviromentálně šetrného podnikání jsou zakotveny ve vnitřních směrnicích sociálního podniku. Jsou směřovány zejména k šetrnému nakládání s výrobními prostředky, úspornému nakládání s energiemi, minimalizaci množství odpadu, třídění a zajištění recyklace odpadů, využívání ekologicky šetrných a recyklovatelných materiálů.

V sociálních firmách zaměstnáváme osoby se zdravotním hendikepem z Pardubic a nejbližšího okolí. Centrum Kosatec spolupracuje s úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace – příprava k práci na konkrétní pracovní pozice pro osoby se zdravotním hendikepem.

Suroviny pro oblast cateringu nakupujeme většinou od lokálních farmářů a drobných obchodníků. V rámci stravování spolupracujeme s úřady místní samosprávy, úřadem práce i s jinými neziskovými organizacemi.

Podrobné informace o sociálním podnikání nabízí web www.ceske-socialni-podnikani.cz