Od počátku roku 2021 bude ve třech okresech (Chomutov, Pardubice, Brno-město) probíhat pilotní ověřování projektu Pracovně rehabilitačního střediska. Jeho cílem je umožnit prostřednictvím souvislé činnosti co největšímu počtu věkově ekonomicky aktivních osob s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením získat a udržet si vhodné zaměstnání. Projekt bude realizován v úzké součinnosti s MPSV a Úřadem práce ČR.  

Aktuálně Česká abilympijská asociace poskytuje v Centru Kosatec mimo jiné službu sociální rehabilitace, v rámci které umožňuje osobám s hendikepem například najít zaměstnání. Přidaná hodnota programu spočívá v tom, že se poskytované sociální služby rozšíří o spolupráci s psychologem a ergoterapeutem. Účastníci v něm budou moci také absolvovat rekvalifikační kurzy, bilanční diagnostiku a budou mít k dispozici osobního a kariérového poradce. Navíc bude do projektu zapojena také odborná veřejnost, jako třeba poskytovatelé zdravotních a sociálních nebo pracovně rehabilitačních služeb a vysokoškolští výzkumní pracovníci.  

Pilotní etapa projektu potrvá jeden a půl roku. Během této doby budou zapojené osoby mimo jiné vytvářet metodiku Pracovně rehabilitačního střediska (PRS). V průběhu realizace pilotní fáze projektu budou začleněné organizace aktivně vyhledávat ohrožené osoby se zdravotním postižením, které budou mít následně snazší přístup k získání a udržení si zaměstnání. Bonusem je také setkávání zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, Národní rady osob se zdravotním postižením, Ministerstva zdravotnictví a České a okresní správy sociálního zabezpečení a krajských odborů sociálních věcí.  V úzké spolupráci jmenovaných subjektů vzniknou mediální výstupy, tištěné brožury a PR strategie. Výstupem projektu bude také konečná evaluace – tedy zhodnocení jeho dopadů na cílovou skupinu, vyhodnocení předpokladů udržitelnosti navržených řešení a nákladové efektivity.