Sandra Pogodová v Kosatci poradí, jak si zvednout sebevědomí a být sám sebou

Máte už dost svých mindráků a předstírání, že jste někdo jiný? Chcete si rozumět a přijmout se takoví, jací jste, a nemít přitom strach, že vás ostatní možná nebudou mít rádi?

Existuje několik úhlů pohledů, a vy se na ně podíváte spolu se Sandrou Pogodovou, vtipnou a empatickou bavičkou a spisovatelkou, která vyzařuje gejzíry energie a její smích je nezapomenutelný. Právě v takovém rozpoložení vám ukáže, že jste úžasní takoví, jací jste. A věřte, že když se dostanete do situace, která ve vás vyvolá pochybnost, vybaví se vám její smích a lehkost… A zvládnete to.

Pogodová vystoupí v Centru Kosatec v úterý 27. června od 18 hodin. Lístky za 290 korun v předprodeji lze sehnat v tamní kavárně (telefon pro rezervaci: 723 565 241); přímo na místě budou stát 340 korun.

Po skončení pořadu Úhel pohledu se uskuteční autogramiáda spojená s prodejem knih, které napsala společně se svým otcem Richardem Pogodou.

Něco pro pobavení nakonec. V jednom předloňském rozhovoru na otázku: „Jaký je váš oblíbený šperk?“ Sandra Pogodová odpověděla: „Miluju ujeté nápady. Dvě šikovné holky z Brna udělaly kolekci šperků ve tvaru kosočtverce s čárkou uprostřed. Já si jeden z takových šperků vyvedených v barvách naší vlajky koupila. Teď si ho věším na krk při státních svátcích nebo na demonstracích, ať je vidět, kde jsme se ocitli.“

(pel)


Zábavná osvěta přiblíží život na vozíku, s poškozeným sluchem nebo zrakem

 

Zážitkový seminář realizuje Česká abilympijská asociace od roku 2004 a absolvovaly ho na Pardubicku tisíce lidí. Je určený pro široké věkové spektrum – od malých dětí až po dospělé. Ti formou osobního prožitku zakusí skutečné pocity a problémy osob s tělesným postižením a také s vadami sluchu a zraku.

K tématům tvořícím náplň semináře patří sebeobsluha při běžných úkonech, takzvaný stařecký oblek evokující pocity zhruba osmdesátiletého člověka, brýle simulující oční vady, jízda na mechanickém vozíku a manipulace s ním, jízda na handbiku, slepecká trať, Braillovo písmo a znakový jazyk, hmatové a sluchové pexeso či kreativní činnost při omezené motorice rukou. Účastník semináře si může i neformálně popovídat s hendikepovanou osobou a dozví se, jak se k ní vhodně chovat. V nabídce je i ukázka canisterapie.


Náhled obrázkuNáhled obrázkuNáhled obrázku


Chcete-li se zúčastnit, neváhejte a ozvěte se! 

Program obvykle trvá 90 až 120 minut, v závislosti na časových možnostech skupiny, jejím věkovém složení a zvolených aktivitách. Seminář, který většinou probíhá v Centru Kosatec, nabízíme v těchto variantách: pro jednotlivce a páry, pro firmy, státní správu a samosprávu, pro příměstské tábory, pro mateřské školy a též pro školy základní, střední a vysoké.

O zážitkový seminář je dost velký zájem, proto je vhodné zjistit si telefonicky, jaké termíny jsou právě volné. Tyto informace poskytnou a případnou objednávku zařídí Petra Tlustošová (mobil: 734 642 161, e-mail: petra.tlustosova@centrumkosatec.cz) či Tomáš Pokorný (mobil: 774 554 701, e-mail: tomas.pokorny@centrumkosatec.cz).

(pel)


Uvařte si po francouzsku!

 

Alliance Française de Pardubice (AF) začala před šesti lety ve spolupráci s Centrem Kosatec pořádat v naší kuchyni Francouzské kulinářské ateliéry. Nyní máme dobrou zprávu: Některé recepty na předkrmy, hlavní chody a dezerty z tohoto zajímavého projektu, navíc i z gastronomie zemí, které užívají francouzštinu jako dorozumívací nebo úřední jazyk, lze najít ve vydané kuchařce.

Nahlédnout do ní můžete v recepci Centra Kosatec, zakoupit za cenu 120 korun po předchozím objednání na e-mailové adrese af@afpardubice.com.

Bon appétit!

 

(mk)


Nakupujete v prodejnách Tesco? Pak hlasujte pro náš záměr na pořízení dětského mechanického vozíku

 

 

Náš projekt byl odbornými hodnotiteli vybrán jako jeden ze tří postupujících v programu NROS ‒ Vy rozhodujete, my pomáháme. Bude tedy záležet na zákaznících, zda Centrum Kosatec díky nim získá grant ve výši 45 tisíc korun pro vítězný projekt.

Hlasování v obchodech Tesco bude probíhat od 10. července do 6. srpna, poté dojde ke zpracování výsledků. Ty budou vyhlášeny nejpozději v týdnu od 21. srpna.

Záměr stručně představíme a hlasovací místa uvedeme v příštím newsletteru.

(pel)


Prohlášení předsednictva Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu Zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů

Předsednictvo NRZP ČR vnímá negativně, že byla zkrácena doba na připomínkování zákona pouze na pět dní, což neumožňuje řádné projednání celého návrhu. V tak krátkém čase vyslovujeme následující zásadní výhrady k předloženému návrhu zákona.

NRZP zásadně nesouhlasí s omezením slevy na dani na manželku/manžela, která se nově omezí výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. Navrhovaná úprava vůbec nebere zřetel na velmi náročnou péči o manžela, který je držitelem průkazu ZTP/P. Takováto péče je současně velmi nákladná a vyžaduje vynaložení nemálo finančních prostředků. Zdůrazňujeme, že osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, velmi často není schopna žádné ekonomické aktivity, a tudíž do hospodaření domácnosti nikterak finančně nepřispívá. Za této situace je nepřípustné, aby ještě navíc poplatník ztratil nárok na odpočet na svého manžela. Stejná situace nastává i u rodin, kde manžel poplatníka dlouhodobě pečuje o osobu, která je osobou závislou na pomoci druhé osoby dle § 7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v některém ze 4 stupňů. Takováto pečující osoba nemůže být příliš motivována k hledání si zaměstnání. Pracovních míst, která jsou vhodné pro takovéto pečující osoby, je trvalý nedostatek. Velmi často, zvláště pokud pečuje o osobu s vyšším stupněm závislosti, ani časově nelze do jakéhokoliv zaměstnání nastoupit. Takto pečující rodiny, které mají výrazně zvýšené životní náklady a náklady na péči o závislou osobu, by tedy navrhovaný zákon navíc ještě připravil o slevu na dani poplatníka na (pečujícího) manžela.

Druhá naše zásadní připomínka je k návrhu zrušení první snížené sazby ve výši 15 % a druhé snížené sazby ve výši 10 % a nové zavedení jedné snížené sazby DPH ve výši 12 %. Dále zařazení knih do nulové sazby DPH. Tento návrh je pro NRZP ČR neakceptovatelný. V praxi to totiž znamená zdražení volně prodejných zdravotnických prostředků a velkého množství léků. Tedy věcí, které používají ti nejvíce zdravotně postižení a nemocní lidé, bez kterých se neobejdou. Tato skupina obyvatel většinou nebývá ekonomicky silná. Většinový segment z nich je vyloženě sociálně slabých.

U léků návrh znamená, že se velmi výrazně zvýší jejich cena pro všechny zdravotní pojišťovny. Zvýšená DPH bude zbytečně odčerpávat finanční prostředky ze zdrojů zdravotních pojišťoven a přelévat je do státního rozpočtu. O to méně zdrojů budou zdravotní pojišťovny mít k dispozici na úhradu léčení svých pojištěnců.Výrazné zdražení to bude znamenat i pro samotné pojištěnce, neboť ne všechny léky jsou bez doplatku. Tudíž zvýšená sazba DPH se projeví i u doplatků na léky, které musí hradit samotní pojištěnci a pacienti. Zde tedy zdražení dopadne přímo na ty nejslabší. Připomínáme, že zdaleka ne všechny doplatky na léky jsou takzvaně započitatelné, a tudíž je zdravotní pojišťovna svým pojištěncům vrací. Navíc existuje pro vracení doplatků limit, který, pokud je překročen, pojišťovna již nevrací žádné finanční prostředky. Peníze uhrazené navíc jdou tedy plně k tíži pacientů a osob, kteří jsou ve špatném zdravotním stavu a ekonomicky jsou na tom většinou nejhůře. Vzhledem k navrhované úpravě je zřejmé, že dojde k výraznému zvýšení doplatků, takže stanovené limity pro vrácení doplatků budou nedostatečné.

Není ekonomicky, ale především eticky zdůvodnitelné, proč by měly být osvobozeny od DPH knihy a zdraví a život zachraňující zdravotnické prostředky a léčiva, která jsou otázkou základní existence člověka, u kterých dochází k navýšení cen, nejsou osvobozeny od DPH. Tímto krokem jdeme proti evropskému trendu, který směřuje spíše cestou výrazného snižování cen zdravotnických prostředků a léčiv především pak snižováním DPH. Většina zemí snižuje DPH a blíží se k nulové sazbě, nebo již nulovou sazbu uplatňuje. Navrhované sloučení snížených sazeb u nás by znamenalo výrazné zvýšení DPH u velkého segmentu této komodity. Podle evropského NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745, ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS je pak trendem označovat za zdravotnické prostředky všechny zdravotnické prostředky a pomůcky, které slouží k zachování nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta nebo ke kompenzaci jeho zdravotního postižení.

Třetí zásadní připomínku vyslovuje předsednictvo NRZP k návrhu na platbu sociálního a zdravotního pojištění u smluv Dohoda o provedení práce. Současné pojetí tohoto druhu smlouvy je institut, který dlouhodobě řeší krátkodobé závazky na provedení jednorázových prací nebo přerušovaných prací a podle našeho názoru umožňuje řešit i některé krátkodobé havarijní situace. Velmi výrazně se institut Dohody o provedení práce používá v neziskovém sektoru, který tímto návrhem bude výrazně poškozen. Velká část Dohod je do částky 10 000 korun a umožňuje levné a flexibilní řešení různých situací. Upozorňujeme, že předložený návrh povede k vyšší byrokracii, jak na straně státu, tak na straně všech subjektů, které tuto smluvní formu občas využívají. NRZP rozumí tomu, že předložený návrh má zabránit zneužívání institutu Dohoda o provedení práce, na druhé straně je potřeba zvážit, zda finanční přínos pro stát bude adekvátní k růstu byrokracie na všech úrovních. Neziskový sektor je v současné době ve velmi složité situaci, protože dochází ke snižování všech dotací a dárci vzhledem k ekonomické situaci již neposkytují dostatečné finanční prostředky.

V Praze dne 29. května 2023, za předsednictvo NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, předseda


Centrum Kosatec děkuje za podporu firmě LUMCO

 

 

Českoskalická nábytkářská firma LUMCO (www.lumco.cz) vyrábí čalouněné sedačkové systémy, rohové sedačky, pohodlné pohovky, křesla a taburetky různých tvarů, variací i barev včetně veškerého potřebného doplňkového sortimentu.

Vyrobený nábytek společnost nabízí a prodává spokojeným zákazníkům v řadě obchodů po celé republice už téměř dvacet let. Je zhotoven z kvalitních materiálů s důrazem na špičkové dílenské zpracování.

Na základě vstřícného jednání nám tato firma poskytuje vatelín, který nespotřebuje při výrobě a který naopak stoprocentně spotřebuje naše šicí dílna při zpracování svých zakázek. Děkujeme společnosti LUMCO za chvályhodný přístup.

(mk)


Křížovkářské okénko

Chcete originální keramický hrníček, který mohou získat jen a pouze křížovkáři? Nic nemožného… Stačí se několik minut soustředit a správné znění tajenky jistě bez problémů odhalíte.

Pak už ho jen pošlete na e-mailovou adresu milos.kajzrlik@centrumkosatec.cz. Nezapomeňte připsat korespondenční adresu: cena se stále zasílá poštou. Máte-li možnost vyzvednout si ji osobně v Centru Kosatec, domluvte se předem na uvedeném e-mailu.

(mk)


Ze skicáře laického hvězdáře

Arabové viděli v tomto souhvězdí rozlomenou mísu, pro některé australské domorodce je bumerangem, zatímco jiný kmen od protinožců ho vnímal jako orlí hnízdo. Astronomy oficiálně přijatý název souvisí se známým řeckým mýtem: Severní koruna byla původně čelenka nebo korunka Ariadny, dcery krétského krále Mínóa.

S půvabnou dívkou je spojen příběh, v němž hlavní roli sehráli ještě Mínótaurus, nevlastní syn zmíněného krále, který měl lidské tělo a hlavu býka, statečný Théseus, který netvora zabil a díky Ariadnině klubku nití se dokázal dostat ven z jeho labyrintu, a bůh Dionýsos: ten dal princezně čelenku, aby ji utěšil v jejím stesku po Théseovi.

Po Ariadnině smrti vyhodil bůh čelenku na oblohu, aby ji už žádná žena nemohla nosit. Drahokamy se proměnily ve hvězdy a krásně září na jarním a letním nebi ve tvaru polokruhu. Severní koruna sice patří na naší polokouli k nejmenším souhvězdím viditelným okem, přesto je snadno k nalezení: leží mezi Herkulem a Honákem.

 

Hrál na ni bájný pěvec Orfeus. Tak nádherně, že utišil i dravou zvěř a pohnul skálami. Svým uměním dokonce obměkčil i vládce podsvětí. Ale nedokázal zpěvem zažehnat hněv opilých bakchantek, které ho rozsápaly za to, že se po smrti manželky stranil každé společnosti. Lyra, kterou Orfeovi daroval Apollón, bůh Slunce, jimi byla pohozena do řeky. Avšak ochránkyně umění Múzy zařídily, aby byla na věčné časy přenesena na oblohu…

Jde o menší, ale hezké souhvězdí mezi Labutí a Herkulem, u nás viditelné od května do ledna. Jeho namodralá hvězda Vega patří k nejjasnějším na severní obloze a v létě stojí pozorovateli téměř nad hlavou. Podle čínské pověsti byla mimochodem nebeskou švadlenou. Velmi důležité je, že Vega tvoří součást takzvaného letního trojúhelníku hvězd – hlavního vodítka pro snadnou orientaci na nočním nebi. Jeho dalšími vrcholy jsou Deneb v Labuti a Altair v Orlu.

(pel)