1. Všechny soutěžní disciplíny jsou vyhlášeny předem a jejich pravidla jsou zveřejněna na internetu. Disciplína se uskuteční, pokud se na ni přihlásí alespoň čtyři osoby se zdravotním postižením, které dosáhly věku 15 let.
 2. Přihlásit se do soutěže je nutné nejpozději v úterý 31. března 2020 na adrese http://db.abilympics.cz/.
 3. V disciplíně může soutěžit maximálně dvanáct soutěžících. Zájemce se může přihlásit do dvou disciplín a jednu si může zvolit jako náhradní. Do formuláře přihlášky je nutné uvést pořadí dle preference zvolených disciplín.
 4. Pokud budou v některých disciplínách volná místa, může organizátor abilympionikovi dodatečně umožnit, aby soutěžil ještě v další disciplíně.
 5. Soutěžící si musí přivézt materiál, pomůcky a nářadí pro zvolené disciplíny, pokud je to uvedeno v jejich pravidlech.
 6. Všichni soutěží společně, nezávisle na typu a stupni zdravotního postižení, každý pod přiděleným číslem.
 7. Soutěžící musí být zdravotně postiženi v tom smyslu, že jsou trvale omezeni proti zdravým osobám v běžných denních činnostech nebo při výběru zaměstnání. Za dostatečný doklad je považován zejména průkaz osoby se zdravotním postižením, potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo potvrzení od lékaře.
 8. Člen organizačního týmu nesmí soutěžit v žádné disciplíně.
 9. Soutěže proběhnou podle předem stanovených a oznámených pravidel, obsahujících i způsob hodnocení předvedeného výkonu a finálního výrobku.
 10. Hodnocení provádí porota. Tvoří ji tři rozhodčí, kteří nesmí být v příbuzenském vztahu k soutěžícím v dané disciplíně. Porota si před zahájením soutěže vyhrazuje právo posoudit pomůcky, u nichž je pravděpodobné, že jejich použití by nepřiměřeně zvýhodnilo někoho ze soutěžících. Porota zadá úkol a zodpoví případné dotazy. Během soutěže kontroluje její regulérnost, neposkytuje rady!
 11. Standardní časový limit pro disciplínu je tři hodiny; na základě pravidel jednotlivých disciplín může limit být i kratší či delší. Některé disciplíny se uskuteční ve dvou blocích, mezi nimiž bude polední přestávka na oběd. Během ní soutěžící nesmí pokračovat v práci a jsou povinni opustit soutěžní prostor.
 12. Soutěžící mohou na nezbytně nutnou dobu opustit soutěžní prostor, a to především z důvodu použití WC nebo kvůli občerstvení. Stanovená doba disciplíny se o tento čas neprodlužuje.
 13. O výsledném pořadí v disciplíně rozhodne součet bodů, které udělí rozhodčí v porotě. V případě rovnosti bodů bude zohledněna rychlost provedení úkolu.
 14. Pokud budou pro rovnost bodů udělena dvě první místa, nebude stanoveno místo druhé. Pokud budou pro rovnost bodů udělena dvě druhá místa, nebude stanoveno místo třetí. Zvláštní uznání je možno udělit s ohledem na vysoký počet dosažených bodů nebo na mimořádný výkon soutěžícího.
 15. Výsledky budou před oficiálním vyhlášením zveřejněny, aby se soutěžící případně mohli po zaplacení poplatku 100 Kč odvolat k odvolací komisi.
 16. Odvolací komisi tvoří hlavní manažer abilympiády, ředitel disciplín a ředitel konkrétní disciplíny. Odvolání bude posouzeno kladně jen tehdy, dojde-li k průkaznému pochybení ze strany organizátora či rozhodčích. Na požádání budou odvolávajícímu se zpřístupněny soutěžní protokoly.
 17. Soutěžící musí zadaný úkol řešit samostatně. Jako nápovědu nesmí používat ani mobilní telefon, facebook apod. Pokud potřebuje asistenta pro výpomoc s drobnými přípravnými úkony, musí tento požadavek uvést v přihlášce. Asistenta mu zajistí organizátor, tedy Česká abilympijská asociace.
 18. V případě přijetí nepovolené cizí pomoci či při jiném méně závažném porušení stanovených pravidel bude soutěžící rozhodčím napomenut. Opakované či závažné porušení bude důvodem k diskvalifikaci soutěžícího, kterou musí potvrdit alespoň dva ze tří rozhodčích.
 19. Pokud se závažné porušení pravidel zjistí až po skončení soutěže, bude to důvod pro dodatečnou diskvalifikaci.
 20. Soutěžní prostor bude uspořádán tak, aby soutěžící nebyli rušeni diváky. Průběh disciplín mohou sledovat všichni účastníci abilympiády. Vstup do soutěžního prostoru však bude povolen pouze zástupcům médií: rozhodne o něm ředitel disciplíny.

 

Jaromír Krpálek,

ředitel soutěžních disciplín,

Česká abilympijská asociace