Služba osobní asistence je poskytována uživatelům v jejich přirozeném prostředí, 365 dní v roce, 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Služba osobní asistence je poskytována uživatelům za úhradu.

Ceník Osobní asistence 2023 – ke stažení

 

phone-1439841_640phone-1439841_640 RKoordinátor osobní asistence – sociální pracovník
Bc. Zuzana Janíčková
703 822 903
zuzana.janickova@centrumkosatec.cz

Poslání služby

Posláním služby je prostřednictvím úkonů osobní asistence podporovat uživatele při setrvání v jeho přirozeném prostředí, podpořit jejich soběstačnost a pomoci zajistit životní potřeby. Aby si uživatel mohl zachovat vlastní životní styl. V rámci služby osobní asistence má uživatel nárok také na bezplatné základní sociální poradenství.

Cílová skupina osobní asistence

Služba je určena všem občanům bez omezení věku, kteří mají omezenou schopnost samostatně realizovat běžné každodenní úkony. Jedná se o:

 • osoby se zdravotním postižením
 • seniory

Místo poskytování služby

Služba osobní asistence je poskytována terénní formou pro klienty v jejich přirozeném prostředí na území Pardubického kraje. Klient má možnost využít službu 24 hodin denně po celý rok.


V rámci osobní asistence poskytujeme uživatelům tyto úkony

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • nákupy a běžné pochůzky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školského zařízení a zpět
 • doprovázení do zaměstnání a zpět
 • doprovázení k lékaři a zpět
 • doprovázení na zájmové a volnočasové aktivity a zpět
 • doprovázení na instituce poskytující veřejné služby a zpět
 • doprovázení na úřady apod. a zpět

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Rozsah a obsah poskytované služby se u jednotlivých uživatelů služby liší, záleží na individuálních potřebách uživatelů.


Důvody pro odmítnutí zájemce o službu osobní asistence

 • Zájemce je pod vlivem návykových látek a alkoholu
 • Zájemce odmítá jakoukoli spolupráci v rámci služby
 • Zájemce nerespektuje pravidla slušného chování a je agresivní
 • Zájemce odmítá podepsat Smlouvu o poskytování služby osobní asistence
 • Došlo-li u zájemce během vyřizování služby k zásadní změně zdravotního stavu (zlepšení zdravotního stavu, zhoršení zdravotního stavu natolik, že již nemůžeme službu kvalitně zajistit)
 • Rodinní příslušníci odmítají spolupracovat (pouze u nezletilých osob a osob s omezenou svéprávností)

 


Tento projekt podporuje

pardubice-logo logompsv-m-sm znak-pk

Pardubický kraj přispěl v roce 2018, na nákup služebního automobilu do služby osobní asistence, pro zkvalitnění této služby. Pardubickému kraji děkujeme.