Enkaustika

1. CÍL PRÁCE
Uplatnění výtvarného cítění a dovedností, zvládnutí dané výtvarné techniky, získání inspirace a motivace pro další rozvoj dovedností soutěžících.

2. SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Technikou enkaustiky zhotovit obrázky na téma „Podzim“.
Rozměry budou dány velikostí podkladového materiálu (kartičky).

3. MATERIÁL, POMŮCKY
3.1 Materiál
Organizátoři zajistí podkladový papír a voskovky.
3.2 Pomůcky
Soutěžící si přinesou tyto pomůcky: starší nenapařovací žehličku nebo žehličku na enkaustiku a papírové kuchyňské utěrky.

4. ČASOVÝ LIMIT
Maximální čas 3 hodiny.

5. SOUTĚŽNÍ KRITÉRIA

HODNOCENÁ POLOŽKA PŘIDĚLENÉ BODY (MAX. POČET)
Sladění barev výrobku 30
Pečlivost provedení 30
Estetický vzhled 20
Dokončení práce 20
CELKOVÝ POČET BODŮ 100